Regulamin

§1 Zasady świadczenia usługi
1. Regulamin określa warunki i zasady płatności za faktury poprzez stronę internetową http://profil.akademialeczeniaran.pl dostępną na stronie akademialeczeniaran.pl na rzecz: ETHP Sp. z o. o., KRS 0000892162, NIP 8971890259, REGON 388564242, Pl. Jana Pawła II 25/1, 50-043 Wrocław.
2. Podmiotem świadczącym usługę PayU, zwaną dalej „Usługą PayU” na rzecz Użytkowników jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-324 Poznań, przy ul. Marcelińskiej 90, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 złotych w całości opłaconym, posiadająca NIP: 779-23-08- 495, zwana dalej „Operatorem płatności”. Operator płatności realizując usługę PayU występuje jako dostawca usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 z późn. zm.). Organem sprawującym nadzór nad Operatorem płatności jest Komisja Nadzoru Finansowego.
3. W celu korzystania z Usługi niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów.
4. Każda osoba dokonująca płatności za faktury (zwana dalej Klientem, Kupującym, Użytkownikiem) na stronie http://profil.akademialeczeniaran.pl na rzecz ETHP Sp. z o. o., jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.


§2 Usługa PAYU dla kupujących
1. Operator płatności świadcząc Usługę PayU na rzecz Kupującego dokonuje przekazania otrzymanych środków na rachunek płatniczy Sprzedającego nie później niż w terminie do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez Operatora płatności zlecenia płatniczego od Kupującego. Otrzymanie zlecenia płatniczego przez Operatora płatności następuje w dniu, w którym rachunek bankowy Operatora płatności został uznany kwotą wynikającą z przelewu dokonanego przez Kupującego.
2. Operator płatności świadczy Usługę PayU na podstawie złożonego przez Kupującego zlecenia płatniczego, którego złożenie następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w którym Kupujący wskazuje osobę Sprzedającego (możliwe jest jednoczesne złożenie wielu zleceń płatniczych poprzez wskazanie wielu Sprzedających), kwotę wpłaty oraz tytuł prawny do dokonania wpłaty. Brak wymaganej wpłaty w ciągu 10 dni od daty złożenia wniosku powoduje automatyczne unieważnienie zlecenia.


§3 Usługa PAYU dla sprzedających
Operator płatności świadcząc usługę PayU na rzecz ETHP Sp. z o. o. (zwanego dalej Sprzedającym) prowadzi rachunek płatniczy Sprzedającego oraz na zlecenie Sprzedającego dokonuje przekazania środków zgromadzonych na rachunku płatniczym na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego lub przekazem pocztowym z zastrzeżeniem art. 2. Usługa PayU dla Sprzedającego powadzona jest na podstawie umowy ramowej, której postanowienia zawarte są w niniejszym regulaminie.


§4 Sposoby płatności za towary
1. W ramach Usługi PayU Operator płatności obsługuje:
a) płatności dokonywane w drodze przelewów elektronicznych, obejmujące płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane w drodze przelewów internetowych,
b) płatności dokonywane w drodze przelewów tradycyjnych dokonywanych poza siecią Internet lub innych przelewów elektronicznych,
c) płatności dokonywane przy użyciu kart płatniczych, obejmujące płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane kartami płatniczymi, które zostały dopuszczone przez banki do realizacji transakcji w środowisku internetowym.
d) blikiem


§5 Potwierdzenie
Faktura proforma zostanie przesłana do 72 godzin po rejestracji na Konferencję.
Faktura właściwa zostanie wystawiona wyłącznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Organizatora.
Faktura proforma oraz faktura właściwa zostaną przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji na konferencję.


§6 Rezygnacja
Rezygnację z udziału w Konferencji można zgłosić wyłącznie drogę mailową.
Rezygnacja z udziału w Konferencji zostanie potwierdzona przez Organizatora wyłącznie drogą pisemną poprzez adres e-mail [email protected].
Datą anulacji zgłoszenia jest data wpłynięcia wiadomości e-mail Organizatora.
Rezygnacja z udziału w konferencji po 1 kwietnia 2022 roku – uczestnik ponosi 100% kosztów.
Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Konferencji nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa powodując obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.


§7 Płatności
Płatności za udział w konferencji można dokonać z pomocą:
⦁ szybkiego przelewu online (klikając w przycisk "Zarejestruj się").
⦁ przelewem tradycyjnym (do którego dane widoczne są poniżej).


§8 Polityka ochrony danych osobowych:
Szanowni Państwo informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ETHP sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy PL. JANA PAWŁA II 25/1, 50-043 WROCŁAW, KRS 0000892162, NIP 8971890259. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia konta.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących ETHP sp. z o.o.
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych ETHP sp. z o.o. na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
3) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie przez Administratora danych transmisyjnych dla celów marketingu usług telekomunikacyjnych Administratora, dane będą przetwarzane jedynie przez okres obowiązywania umowy.
Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych
4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego
7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO
8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
9) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych. Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych (kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - [email protected].
Ponadto gromadzone są również informacje o numerach IP urządzeń, które łączą się z witryną znajdującą się pod adresem http://akademialeczeniaran.pl. Zebrane w ten sposób dane posłużą analizie i weryfikacji działania naszej witryny. Dzięki nim budowane są np. statystyki odwiedzin pozwalające na rzetelne oszacowanie poziomu zainteresowania serwisem. Informacje o numerach IP wykorzystujemy również w celach technicznych – wszystko po to, by dostarczać użytkownikom usługi wysokiej jakości. W żadnym wypadku dane osobowe użytkowników nie są scalane z numerami IP urządzeń łączących się z witryną. Niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych funkcji serwisu. Powyższe dotyczy również użytkowników
niezarejestrowanych w serwisie. Zbieramy również informacje o Państwa aktywności na stronie tzw. Profilowanie, pozwalające nam lepiej dopasować proponowaną ofertę.


DANE DO PRZELEWU - KONTO DLA UCZESTNIKÓW:
ETHP Sp. z o. o.
Pl. Jana Pawła II 25/1, 50-043 Wrocław
nazwa banku: Santander Bank Polska S. A.
nr konta: 97 1090 1825 0000 0001 4976 9255
tytuł przelewu: Akademia 2023 + imię i nazwisko uczestnika

Wpłaty do 10 lutego 2023
Pielęgniarki, Podolodzy, Farmaceuci 450 pln
Lekarze 600 pln
Przedstawiciele firm 600 pln
Osoby towarzyszące 600 pln
Studenci (kierunki medyczne z ważną legitymacją) 300 pln
Wpłaty po 10 lutego 2023
Pielęgniarki, Podolodzy, Farmaceuci 550 pln
Lekarze 700 pln
Przedstawiciele firm 700 pln
Osoby towarzyszące 700 pln
Studenci (kierunki medyczne z ważną legitymacją) 400 pln
Płatność w dniu wydarzenia 21-23 lutego 2023
Płatność na miejscu wyłącznie kartą płatniczą 1000 pln
Koszty noclegu
Prosimy o rezerwację i opłaty za noclegi we własnym zakresie.
Możliwość rezerwacji noclegu w Hotelu Double Tree by Hilton wg. poniższych stawek.


Opłata konferencyjna dla uczestników obejmuje:
• uczestnictwo we wszystkich sesjach konferencji
• tłumaczenie symultaniczne wszystkich sesji + odbiornik
• uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych
• wstęp na wystawę sprzętu medycznego
• materiały konferencyjne
• przerwy kawowe
• pełny pakiet wyżywienia: przerwy kawowe, 2 obiady, w miejscu konferencji


Opłata konferencyjna dla osób towarzyszących obejmuje:
• przerwy kawowe
• 2 obiady (23-24.03.2022 r.) w miejscu konferencji


*Wydarzenia towarzyszące nie są finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.
Finansowanie pochodzi ze środków własnych Organizatora.
**Wydarzenia towarzyszące oraz opłaty za osoby towarzyszące nie są objęte programem wydarzenia i nie są finansowane ze środków pochodzących od firm medycznych zrzeszonych w OIGWM POLMED lub MedTech Europe.
Podane ceny opłaty konferencyjnej są kwotami brutto, zawierają podatek VAT w wysokości 23%.